Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
1) posiada uprawnienia przewodnika tatrzańskiego klasy I lub II, określone ustawą o usługach turystycznych, nadane na podstawie zdanego egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną dla przewodników tatrzańskich przez Wojewodę Małopolskiego,
2) złoży na ręce Zarządu wykaz co najmniej 20 dróg wspinaczkowych zrealizowanych w okresie letnim, podając daty wspinaczek oraz nazwiska partnerów. W wykazie nie będą uwzględnione drogi pokonywane przez kandydata bez asekuracji. Do wykazu liczone będą drogi przebyte do dziesięciu lat wstecz od daty złożenia wykazu oraz te, które kandydat poprowadził przynajmniej w 50% z zastrzeżeniem, że na jednej ścianie liczone będą maksymalnie dwie drogi. Co najmniej połowa przebytych dróg wspinaczkowych musi być zrealizowana w Tatrach. W wykazie letnim muszą znaleźć się drogi spełniające następujące kryteria:
a) co najmniej 5 dróg o trudnościach min IV (co najmniej 12 wyciągów)
b) co najmniej 5 dróg o trudnościach minimum V (co najmniej 8 wyciągów)
c) co najmniej 5 dróg o trudnościach minimum V+ (co najmniej 4 wyciągi)
d) co najmniej 5 dróg o trudnościach minimum VI+ (co najmniej 3 wyciągi)
3) złoży  na ręce Zarządu wykaz co najmniej 20 dróg wspinaczkowych zrealizowanych w warunkach zimowych, najlepiej w okresie kalendarzowej zimy, podając daty wspinaczek oraz nazwiska partnerów. W wykazie nie będą uwzględnione drogi pokonywane przez kandydata bez asekuracji. Do wykazu liczone będą drogi przebyte do dziesięciu lat wstecz od daty złożenia wykazu oraz te, które kandydat poprowadził przynajmniej w 50% z zastrzeżeniem, że na jednej ścianie liczone będą maksymalnie dwie drogi. Co najmniej połowa przebytych dróg wspinaczkowych musi być zrealizowana w Tatrach. W wykazie zimowym muszą znaleźć się drogi spełniające następujące kryteria:
a) co najmniej 5 dróg o trudnościach minimum III (co najmniej 10 wyciągów)
b.) co najmniej 5 dróg o trudnościach minimum IV (co najmniej 6 wyciągów)
c.) co najmniej 7 dróg o trudnościach minimum V (co najmniej 4 wyciągi)
d.) co najmniej 3 drogi lodowe o trudnościach minimum WI4
4) złoży  na ręce Zarządu wykaz co najmniej 15 wyjść skiturowych, o łącznej sumie podejść minimum 1500 m dla każdego wyjścia z osobna, zrealizowanych poza zorganizowanymi rejonami narciarskimi, podając daty wyjść oraz nazwiska partnerów jeśli uczestniczyli w wyjściach. Do wykazu liczone będą wyjścia przebyte do dziesięciu lat wstecz od daty złożenia wykazu. Co najmniej połowa wyjść skiturowych musi być zrealizowana w Tatrach.
5) złoży na ręce Zarządu pisemną deklarację członkowską z podpisami co najmniej dwóch członków zwyczajnych rekomendujących kandydata,
6) opłaci składkę członkowską, z góry za cały rok, w którym został przyjęty w poczet członków zwyczajnych
7) opłaci składkę wpisową