UWAGA, KONKURS!

„UWOLNIJ EMOCJE ZAKLĘTE W GÓRACH!”Wspinasz się, spacerujesz albo biegasz po górach? Obcowanie z górskim plenerem  jest dla Ciebie odskocznią od codziennej rutyny lub wręcz życiową pasją?

Jeśli na choć jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco, mamy dla Ciebie propozycję wspólnego przeżycia niesamowitej, górskiej przygody!

W imieniu:

• Portalu Tatrzańskiego
• Stowarzyszenia Wysokogórskich Przewodników Tatrzańskich
• marki Marmot - producenta specjalistycznej odzieży outdoorowej

zapraszamy Cię do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą fotografię wykonaną w plenerze górskim. Wspólnie z nami UWOLNIJ EMOCJE ZAKLĘTE W GÓRACH i wygraj wejście na Mnicha (2 068 m n.p.m) w towarzystwie i pod opieką przewodników SWPT.

Jak możesz to zrobić?

Wykonaj fotografię ukazującą piękno gór i emocje, jakie wyzwala obcowanie z nimi. Następnie wyślij ją na adres konkurs@portaltatrzanski.com w terminie 07.09.16 - 23.10.16. Fani Portalu Tatrzańskiego będą „lajkowali” Twoją fotografię. Autorzy 3 zdjęć, które na zakończenie konkursu uzbierają największą ilość głosów, wygrywają wejście na Mnicha! Dodatkowo, 3 miejsca w zespole na Mnicha zostaną przyznane autorom fotografii wyróżnionych przez Organizatorów.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31.10.16. Termin wejścia na Mnicha - 05.11.16.

Regulamin Konkursu znajdujesz się na stronach internetowych Organizatorów oraz Patrona Medialnego.

Nie zwlekaj i wspólnie z nami przeżyj niezapomnianą, górską przygodę! Czekamy na Twoje zdjęcie!

REGULAMIN KONKURSU

„UWOLNIJ EMOCJE ZAKLĘTE W GÓRACH!”1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady funkcjonowania konkursu „Uwolnij emocje zaklęte w górach!”, zwanego dalej w skrócie Konkursem.

2. Zasady Regulaminu obowiązują Organizatorów i Uczestników od daty rozpoczęcia Konkursu do daty jego zakończenia.

3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach internetowych Organizatorów, tj. SWPT - http://swpt.pl, Raven - jako polskiego dystrybutora marki MARMOT - http://outdoor.ravenco.eu, a także na stronie  Patrona Medialnego - http://portaltatrzanski.com. 


2. DEFINICJE.

1. Użyte w dokumencie terminy mają następujące znaczenie.

1.1. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Konkursu.

1.2. Konkurs - będące przedmiotem niniejszego Regulaminu postępowanie mające na celu wyłonienie
       zwycięzcy spośród grupy Uczestników, którzy potwierdzili chęć udziału w Konkursie i spełniają jego
       zasady określone przez Organizatorów.

1.3. Organizatorzy - Stowarzyszenie Wysokogórskich Przewodników Tatrzańskich, ul. Grunwaldzka 14, 34-   500 Zakopane, numer NIP: 7361720469 oraz, w imieniu marki Marmot - RAVEN Rafał
       Ziobro, Adam Zych Spółka Jawna, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17e/1, 31-234 Kraków, numer NIP: 945-203-
       99-04.

1.4. Patron Medialny - podmiot promujący Konkurs za pomocą swojej strony internetowej oraz FunPage’a na
       portalu Facebook; w niniejszym przypadku jest to Agnieszka Rosa, ul. Andriollego 40/1, 05-400 Otwock,
       właściciel Portalu Tatrzańskiego.

1.5. Uczestnik - osoba pełnoletnia, która zgłosiła się do udziału w Konkursie i której uczestnictwo wiąże się z
       akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.


3. ZASADY KONKURSU.

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 07.09.2016. Do 23.10.2016 przyjmowane będą zgłoszenia Uczestników. W dniach 23 - 30.10.16 trwać będzie weryfikacja i ocena nadesłanych prac. Konkurs zakończy się wraz z ogłoszeniem wyników, które nastąpi w dniu 31.10.2016 w serwisach należących do Organizatorów oraz Patrona Medialnego.

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu fotografii, uwalniającej  emocje związane z obcowaniem w plenerze górskim. Jej forma jest dowolna - zdjęcie może przedstawiać dowolny plener górski lub postać znajdującą się na jej tle.

3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba osobiście pozująca na zdjęciu bądź inna osoba, która udzieliła Uczestnikowi pisemnej zgodę na wykorzystanie jej wizerunku.

4. Jeden Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia konkursowe.

5. Zdjęcie może zostać wykonane w dowolnym czasie i miejscu, będącym plenerem górskim. Sprzęt, za pomocą którego fotografia została wykonana, należy do wyłącznej decyzji Uczestnika. 

6. Zdjęcie konkursowe należy przesyłać drogą mailową w formie załącznika lub jako link do pobrania na adres konkurs@portaltatrzanski.com.

7. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:

8.1. dane kontaktowe, w tym imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer tel. komórkowego
      Uczestnika, a w przypadku sfotografowania innej osoby również jej zeskanowaną, pisemną zgodę na
      publikację wizerunku.

7.2. zdjęcia w prawidłowym formacie, wraz z jego podpisem wg schematu IMIĘ I NAZWISKO
UCZESTNIKA_TYTUŁ ZDJĘCIA.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia w przypadku przesłania przez Uczestnika niekompletnych lub nieprawdziwych danych osobowych.

9. Przy wyborze zwycięzcy Konkursu będą brane pod uwagę czynniki takie jak:

12.1. wrażenia i emocje, które zdjęcia wyraża i przekazuje oglądającemu;

12.2. oryginalność, pomysłowość i kreatywność przedstawionego zdjęcia;

12.3. naturalność - zdjęcie może być poprawiane za pomocą programu komputerowego, ale działa to na
         niekorzyść Uczestnika.

12.4. wysoka jakość wykonania zdjęcia pod kątem technicznym.

10. Nadesłane prace będą oceniane na 2 niezależne od siebie sposoby.

• 3 zdjęcia wybiorą Internauci na FunPage’u Patrona Medialnego - wygrywają fotografie, które w momencie zakończenia zbierania głosów, tj do 23.09.16 włącznie, dostanie największą liczbę tzw. polubień.

• 3 zdjęcia wybierze Jury złożone z wybranych przedstawicieli Patrona Medialnego oraz Organizatorów.

11. Galeria, w której będą publikowane zdjęcia konkursowe znajduje na FunPage’u Patrona Medialnego w folderze pod nazwą „UWOLNIJ EMOCJE ZAKLĘTE W GÓRACH! - galeria konkursowa”.

12. Nadsyłane przez Uczestników zdjęcia będę publikowane we wspomnianej galerii 2 razy w tygodniu, w terminach ustalonych przez Patrona Medialnego.

13. Patron Medialny ma prawo bez podawania przyczyny odmówić publikacji nadesłanej fotografii.

14. Nie będą publikowane fotografie niespełniające założeń Konkursu tj. odbiegające tematycznie, nie oddające idei Konkursu lub słabej jakości.

15. 31.10.2016, tj. w dniu zakończenia Konkursu, Organizatorzy skontaktują się telefonicznie lub mailowo z jego laureatami. Maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od ww. daty wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych Organizatorów oraz Patrona Medialnego.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia, zawieszenia lub zakończenia Konkursu, w każdej chwili jego trwania i bez podania przyczyny.

17. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Konkursu Organizatorzy  umieszczą  informacje o tym fakcie w zakładkach AKTUALNOŚCI na swoich stronach internetowych.


4. NAGRODY.

1. Fundatorem nagród są Organizatorzy Konkursu.

2. Nagrodą przeznaczoną dla laureatów Konkursu jest wejście na tatrzański szczyt Mnich (2 068 m n.p.m) w towarzystwie i pod opieką wysokogórskich przewodników tatrzańskich SWPT.

3. Wejście na Mnicha z przewodnikiem SWPT odbędzie się w terminie 05.11.16 lub, w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, w dniu 12.11.16 lub innym wyznaczonym przez SWPT, i nie podlegającym negocjacji ze strony laureatów Konkursu.

4. Brak chęci uczestnictwa w wyznaczonych przez SWPT terminach będzie skutkował anulowaniem nagrody głównej, chyba że laureat zwróci się do Organizatorów z wnioskiem o przekazanie swojej nagrody na rzecz innej, zaproponowanej przez siebie osoby.

5. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych SWPT ma prawo zmienić termin wyprawy, o czym poinformuje jej Uczestników najdalej dzień wcześniej.

6. Organizatorzy nie ponoszą jakiekolwiek odpowiedzialności za trudności i zagrożenia związane z wejściem na Mnicha.

7. Wejście na Mnicha zostanie udokumentowane za pomocą zdjęć wykonanych przez profesjonalnego fotografa. Tym samym laureaci wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku na fotografiach, bez roszczenia do nich praw ani żądań zapłaty.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

1. Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu, oświadcza, iż wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, będące pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych za wyjątkiem:

2.1. członków redakcji Patrona Medialnego oraz osób z nim współpracujących;

2.2. przedstawicieli Organizatorów;

2.4. osób, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.

3. Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu oświadcza, iż zgadza się na wykorzystywanie praw autorskich do przesłanych zdjęć, które są przejawem jego własnej, indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich.

4. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i / lub prawnym osoba, która wysłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność i oświadcza, iż ureguluje wszystkie związane z tym faktem szkody poniesione przez Organizatorów.

5. Uczestnik, zgłaszając swoją pracę do Konkursu, oświadcza, iż wyraża zgodę na jej nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie w celach marketingowych na rzecz Organizatorów i Patrona Medialnego. Równocześnie zaznaczają oni, iż każdorazowe wykorzystanie zdjęcia będzie zawierało informację o jego autorze.

6. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Organizatorów swoich danych osobowych w celach marketingowych związanych z promocją Konkursu i marki Marmot.

7. Dane osobowe Uczestnika będą podlegać ochronie na podstawie Ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

8. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

9. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych - w tym wizerunku, imienia i nazwiska - na portalach Patronów Medialnych, w których ogłoszone zostaną wyniki Konkursu.


6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą  przepisy Kodeksu  Cywilnego.

3. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich kwestii spornych. W razie niemożności osiągnięcia porozumienia, właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.