JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM SWPT?


Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
1) posiada uprawnienia przewodnika tatrzańskiego klasy I lub II, określone ustawą o usługach turystycznych, nadane na podstawie zdanego egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną dla przewodników tatrzańskich przez Wojewodę Małopolskiego,
2) złoży na ręce Zarządu wykaz co najmniej 20 dróg wspinaczkowych zrealizowanych w okresie letnim, podając daty wspinaczek oraz nazwiska partnerów. W wykazie nie będą uwzględnione drogi pokonywane przez kandydata bez asekuracji. Do wykazu liczone będą drogi przebyte do pięciu lat wstecz od daty złożenia wykazu oraz te, które kandydat poprowadził przynajmniej w 50%. Co najmniej połowa przebytych dróg wspinaczkowych musi być zrealizowana w Tatrach. W wykazie letnim muszą znaleźć się drogi spełniające następujące kryteria:
a) co najmniej 7 dróg o trudnościach minimum V, zrealizowanych na ścianach gdzie zwyczajowo używa się młotka i haków (min. 5 wyciągów),
b) co najmniej 5 dróg o trudnościach min. VI+ (min. 3 wyciągi)
c) co najmniej 5 dróg o trudnościach min. V (min. 8 wyciągów)
d) co najmniej 3 drogi o trudnościach min IV przebyte na ścianach o deniwelacji min. 500 m
e) co najmniej 5 powrotów ze wspinaczek zjazdami (min. 4 stanowiska zjazdowe z każdej drogi)
f) Kandydaci którzy przekroczyli 50 rok życia składają letni wykaz wspinaczkowy o obniżonych wymaganiach co do trudności przebytych dróg – dla pkt. a), b), c), d) o jeden stopień trudności
3) złoży  na ręce Zarządu wykaz co najmniej 15 dróg wspinaczkowych zrealizowanych w warunkach zimowych, najlepiej w okresie kalendarzowej zimy, podając daty wspinaczek oraz nazwiska partnerów. W wykazie nie będą uwzględnione drogi pokonywane przez kandydata bez asekuracji. Do wykazu liczone będą drogi przebyte do pięciu lat wstecz od daty złożenia wykazu oraz te, które kandydat poprowadził przynajmniej w 50%. Co najmniej połowa przebytych dróg wspinaczkowych musi być zrealizowana w Tatrach. W wykazie zimowym muszą znaleźć się drogi spełniające następujące kryteria:
a)  co najmniej 5 dróg o trudnościach minimum IV (co najmniej 5 wyciągów)
b)  co najmniej 4 drogi o trudnościach minimum V (co najmniej 4 wyciągi)
c)   co najmniej 2 drogi o trudnościach minimum VI (co najmniej 3 wyciągi)
d)  co najmniej 2 drogi o trudnościach minimum IV przebyte na ścianach o deniwelacji min. 500 m
e) co najmniej 2 drogi lodowe o trudności minimum WI4 (co najmniej 3 wyciągi)
f) co najmniej 3 powroty ze wspinaczki wykonane zjazdami (min. 3 stanowiska zjazdowe z każdej drogi

4) złoży  na ręce Zarządu wykaz co najmniej 15 wyjść skiturowych, o łącznej sumie podejść minimum 1500 m dla każdego wyjścia z osobna, zrealizowanych poza zorganizowanymi rejonami narciarskimi, podając daty wyjść oraz nazwiska partnerów jeśli uczestniczyli w wyjściach. Do wykazu liczone będą wyjścia przebyte do pięciu lat wstecz od daty złożenia wykazu. Co najmniej połowa wyjść skiturowych musi być zrealizowana w Tatrach.
5) zda przed Komisją Techniczną powoływaną przez Zarząd Stowarzyszenia egzamin kwalifikacyjny w zakresie umiejętności wspinaczkowych w okresie letnim polegający na prowadzeniu:
a) na skałkach ubezpieczonej drogi o trudności VI+ do VII-
b) kilku wyciągowej drogi w Tatrach, na własnej asekuracji, o trudności między VI- a VI+
c) W przypadku kandydatów, którzy ukończyli 50 rok życia, trudności dróg testowych obniżane są o jeden stopień
6) zda przed Komisją Techniczną powoływaną przez Zarząd Stowarzyszenia egzamin kwalifikacyjny w zakresie umiejętności wspinaczkowych w okresie zimowym polegający na prowadzeniu:
a) w terenie mikstowym drogi o trudnościach m4 do m5
b) na lodospadzie drogi o trudności WI3 do WI4, w tym zakładanie stanowisk
c)W przypadku kandydatów, którzy ukończyli 50 rok życia, trudności dróg testowych obniżane są o jeden stopień
7) zda przed Komisją Techniczną powoływaną przez Zarząd Stowarzyszenia test umiejętności narciarskich w różnych rodzajach śniegu i w zróżnicowanym terenie, poza trasami zjazdowymi
3) złoży na ręce Zarządu pisemną deklarację członkowską z podpisami co najmniej dwóch członków zwyczajnych rekomendujących kandydata,
4) opłaci składkę członkowską, z góry za cały rok, w którym został przyjęty w poczet członków zwyczajnych
5) opłaci składkę wpisową